شباهت های وتفاوت ها ی مربع ولوزی:
شباهت ها
1- هر دو چهار ضلع مساوی دارند
2-در هر دو ضلعهای رو به رو با هم عمود هستند
3- در هر دو ضلع ها ی رو به رو با هم موازیند
4-در هر دو ضلع های روبرو با هم مساویند.
5- در هر دو قطر ها یکدیگر ا نصف می کنند. تفاوت ها
1- مربع چهار زاویه ی راست دارد ول ی لوزی ندارد
2- در مربع قطر ها با هم برابرند ولی در لوزی نیستند.
3- در مربع ضلع ها ی متوالی کنار هم بر هم عمودند ولی در لوزی عمود نیستند.
4- مربع چهار خط تقارن دارد ولی لوزی دو خط تقارن دارد.

مستطیل و متوازی الاضلاع
شباهت ها
1- در هر دو قطر ها بر هم عمود نیستند.
2- در هر دو ضلع های روبرو با هم موازیند.
3- در هر دو ضلع های روبرو با هم مساویند.
4- در هر دو قطر ها یکدیگر را نصف می کنند.
5- در هر دو ،هر قطر از وسط قطر دیگر می گذرد. تفاوت ها
1- مستطیل چهار زاویه ی راست دارد ولی متوازی الاضلاع ندارد.
2- در مستطیل قطر ها با هم مساویند ولی در متوازی الاضلاع نیستند.
3- در مستطیل ضلع های متوالی بر هم عمودند ولی در متوازی الاضلاع عمود نیستند.
4- مستطیل دو خط تقارن دارد ولی متوازی الاضلاع ندارد.

لوزی و متوازی الاضلاع
شباهت ها
1- در هردو قطرها برابر نیستند.
2- در هر دو ضلع های متوالی بر هم عمود نیستند
3- در هر دو زاویه های روبرو با هم مساوی هستند.
4- در هر دو ضلع های روبرو با هم موازیند.
5 - در هر دو ضلع های روبرو با هم مساویند.
6- در هردو قطر ها یکدیگر را نصف می کنند. تفاوت ها
1- در لوزی قطر ها بر هم عمودند و لی در متوازی الاضلاع عمود نیستند.
2- در لوزی چهار ضلع با هم مساویند ولی در متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم مساویند.
3- لوزی دو خط تقارن دارد ولی متوازی الاضلاع خط تقارن ندارد.

مربع و مستطیل
شباهت ها
1- در هر دو ضلع های متوالی بر هم عمودند .
2- هر دو چهار زاویه ی راست دارند.
3- در هر د وقطر ها با هم برابرند.
4- در هر دو ضلع های روبرو با هم موازیند
5- در هر دو ضلع های روبرو با هم مساویند .
6- در هر دو قطرها یکدیگر را نصف می کنند. تفاوت ها
1- در مربع چهار ضلع با هم برابرند ولی در مستطیل ضلع های روبرو با هم برابرند.
2- در مربع قطر ها بر عم عمود هستند ولی در مستطیل عمود نیستند.
3- مربع چهار خط تقارن دارد ولی مستطیل د و خط تقارن دارد.تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 21:39 | نویسنده : فرزانه پور |
  • قالب وبلاگ
  • قالب بلاگفا